Praca w Gdańsku i okolicach: Analityk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Sopot
Ogłoszenie o naborze Nr 85914

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: •  praca w stresie związanym z ilością, różnorodnością i terminowością prowadzonyh spraw

 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przystosowany do obsługi i pracy osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada windę osobową, podjazd i pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych

 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP

 • zagrożenia na stanowisku pracy określono w ocenie ryzyka zawodowego

Zakres zadań

 • Prowadzi selekcję podmiotów lokujących się w sferze ryzyka występowania nieujawnionych źródeł przychodu w skali całego kraju poprzez opracowywanie i budowę modeli analiz bazodanowych
 • Wspiera technicznie oraz merytorycznie pracowników urzędów skarbowych w całym kraju, realizuje szkolenia, proponuje nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i informatyczne
 • Współpracuje z innymi organami i instytucjami, opracowuje jednolite zasady rozpoznawania spraw z zakresu nieujawnionych źródeł przychodu oraz wytycznych dla organów podatkowych
 • Zgłasza do Ministerstwa Finansów propozycje zmian legislacyjnych, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio sfery opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów
 • Prowadzi w zakrsie zadań odpowiednią dokumentację oraz statystyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność publicznego, swobodnego wypowiadania się oraz prowadzenia prezentacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ