Praca w Gdańsku i okolicach: Adiunkt w Zakładzie Onkologii Translacyjnej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/6521/DEG

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

pełny wymiaru czasu pracy

zatrudnienie na czas określony/zastępstwo

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności wykładów oraz zajęć o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne),
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki, w tym działania na rzecz rozwoju Zakładu Onkologii Translacyjnej.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończonych studiów wyższych na kierunku medycyna, biologia, biotechnologia, biologia medyczna, diagnostyka laboratoryjna,
 • posiadania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych lub nauk medycznych,
 • znajomości metod biologii molekularnej,
 • wiedzy z zakresu biologii komórki oraz patologii komórki, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowotworów,
 • udokumentowanego doświadczenia w pracy z ludzkim materiałem biologicznym,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego bądź odbytych szkoleń dydaktycznych,
 • opublikowanych wyników rozprawy doktorskiej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • doświadczenia jako wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym,
 • doświadczenia w pracy organizacyjnej.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony (na zastępstwo) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ