Praca w Gdańsku i okolicach: Adiunkt w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/7821/WCH

grupa pracowników badawczo-dydaktyczna

pełny wymiar czasu pracy (2 x 1 etat)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • posiadania osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowych,
 • znaczącej aktywności naukowej i potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych,
 • ukończonych studiów na jednym z kierunków: biotechnologii, chemii, farmacji lub analityki medycznej,
 • posiadania prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i/lub członkostwo w Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • posiadania tytułu specjalisty w zakresie jednej z dziedzin diagnostyki laboratoryjnej.

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • posiadania doświadczenia dydaktycznego na kierunku: analityka medyczna i farmacja,
 • posiadania minimum 3 letniego doświadczenia w biobankowaniu materiału biologicznego w oparciu o doświadczanie pracy w Polskiej Sieci Biobanków BBMRI.pl,
 • posiadania dorobku naukowego w postaci co najmniej trzech oryginalnych publikacji pełnotekstowych w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobku naukowego w postaci co najmniej 6,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe,
 • posiadania doświadczenia w zakresie badań naukowych dotyczących badań translacyjnych od poziomu molekularnego do eksperymentów in vivo,
 • ukończonego szkolenia z zakresu pracy z zwierzętami laboratoryjnymi,
 • posiadania doświadczenia w pracy metodami analitycznymi związanymi z zastosowaniem LC-MS/MS,
 • posiadania doświadczenia w pracy technikami obrazowania: fluorescencyjnego,  technologii laser speckle contrast imaging (LSCI), technik hybrydowych chemiluminescencji/fluorescencji/microCT (tomagrafii komputerowej) w badaniach przed- i klinicznych,
 • posiadania doświadczenia z wykorzystaniem metod elektrochemicznych (nanoelektrod) do badań naukowych stresu oksydacyjnego i nitroksydacyjnego w komórkach.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ