Praca w Gdańsku i okolicach: Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/8021/AB

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

pełny wymiaru czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,
 • osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowej,
 • znaczącej aktywności naukowej,
 • potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończonych jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja,
 • znajomości metod wytwarzania i analizy fizykochemicznej materiałów krzemionkowych pochodzenia żelowego,
 • znajomości wytwarzania stałych postaci leku,
 • znajomości obsługi aparatu Caleva Multi Lab,
 • odbycia co najmniej dwumiesięcznego stażu naukowego w ośrodku zagranicznym,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami z przedmiotu „Chemia fizyczna”,
 • doświadczenia w kierowaniu lub wykonawstwie w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ