Praca w Gdańsku i okolicach: Adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/6221/DEG

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

pełny wymiaru czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych na kierunku lekarskim,
 • posiadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego bądź odbytych szkoleń dydaktycznych,
 • opublikowanych wyników rozprawy doktorskiej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • doświadczenia jako kierownik lub wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym,
 • posiadania właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeśli zatrudnieni ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują,
 • doświadczenia w pracy organizacyjnej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ